Nawigacja

Menu

Postanowienia wstępne Cele i zadania gimnazjum Zadania zespołów nauczycielskich Wewnątrzszkolny system oceniania Organizacja oddziałów sportowych i integracyjnych i innych Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi Organizacja i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki Organy Gimnazjum Nauczyciele i ich zadania oraz inni pracownicy gimnazjum Stanowiska kierownicze oraz administracyjne i pomocnicze w gimnazjum Uczniowie gimnazjum Rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary Postanowienia końcowe Nowelizacja Statutu Nowelizacja Statutu z dn 28.08.2015r.

Statut

Postanowienia wstępne

Ilekroć w statucie jest mowa o :

 1. „szkole” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 w Sanoku,
 2. „nauczycielach” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów szkolnych,
 3. „uczniach” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć uczniów odbywających naukę w gimnazjum,
 4. „dyrektorze” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sanoku,
 5. „rodzicach” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczniów gimnazjum,
 6. „ustawie” – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty / tj. z 2004 roku Dz. U. Nr.256 poz. 2572 z póź. zm/.

 

 

Zasadniczą podstawą prawną statutu jest ustawa – z dnia 7 września 1991roku - o systemie oświaty / tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.- w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 61,poz. 624 z póź. zm/.

 

Informacje o gimnazjum.

 

§1

 1. Gimnazjum nosi nazwę - Gimnazjum nr 1 w Sanoku.
 2. Siedziba gimnazjum mieści się pod adresem:

38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 2

 1. Gimnazjum używa podłużnej pieczęci o treści :
  1. „ GIMNAZJUM NR 1

 w SANOKU

 ul. Kochanowskiego 2, tel 4630561

 NIP 687-16-70669 REGON370465695” oraz dwóch okrągłych stempli

 małego i dużego o treści: GIMNAZJUM NR 1 w SANOKU.

 1. Gimnazjum nr 1 jest szkołą publiczną.
 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasta Sanoka.
 3. Nadzór pedagogiczny w imieniu Wojewody Podkarpackiego sprawuje Kurator

Oświaty w Rzeszowie.

 1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
 2. Obwód gimnazjum określa w formie uchwały Rada Gminy Miasta Sanoka.