Nawigacja

Menu

Regulaminy

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Gimnazjum nr 1 w Sanoku

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Gimnazjum nr 1 w Sanoku


Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. ,,W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania" (Dziennik Ustaw nr 12 poz. 67)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 1997 r. ,,W sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne" (Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września2001 r. ,,W sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej" (Dziennik Ustaw nr 101 poz. 1095)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r. ,,W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki"
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach" (Dziennik Ustaw nr 6 poz. 69)

 

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

 

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 • poznawanie kultury i języka innych państw;
 • poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
 • podnoszenie sprawności fizycznej;
 • przeciwdziałanie patologii społecznej;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
 • wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne;, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

- zwane dalej "wycieczkami",

 • imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;
 • imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 1. Organizację wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych:
 2. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.
 3. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 6. W czasie wycieczki autokarowej, przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.
 7. W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, jeden nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej 30 uczniów; jeżeli wyjście dotyczy dalszych miejscowości, jeden opiekun powinien odpowiadać za 15 uczestników.
 8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.
 9. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 10. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
 11.  Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.
 12.  Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
 13.  Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
 14. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
 15. Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

- zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,

- uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

 1.  Wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.
 2. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach- mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

 

 

I. Warunki wstępne

1. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczniów.

2. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, bazy noclegowej i przewidywanej ceny oraz regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki (stosowny zapis powinien się znaleźć w dzienniku lekcyjnym, a regulamin wraz z podpisami uczniów powinien przechowywać kierownik wycieczki).

3. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki opracowuje kierownik tej wycieczki.

5. Kierownikiem wycieczki powinna być osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych lub pracownik pedagogiczny szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, których obowiązują osobne rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001).

6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

7. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty faktycznie poniesione wliczane są w koszty uczestników wycieczki.

8. Wycieczki krajowe i zagraniczne należy odpowiednio wcześniej zgłosić u dyrektora szkoły.

9.    Zgodę na wycieczkę szkolną wydaje i podpisuje Dyrektor Szkoły.

10. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców /wzór oświadczenia w sekretariacie szkoły/. Oświadczenia rodziców kierownik wycieczki przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki.

11. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:

- miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę;

- miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

- dokładnym adresie pobytu wraz z nr telefonu;

- przewidywanej trasie wycieczki;

12. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki /wzór w sekretariacie szkoły/ oraz listę jej uczestników z nr polisy ubezpieczeniowej - dokumenty te składa w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed wycieczką celem ich zatwierdzenia przez Dyrektora.

13. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego.

 

 

II. Obowiązki kadry

 1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
 • przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki;
 • opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
 • tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać:

- powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć;

- powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników);

- powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce, bez dłuższych przerw poza spożywaniem posiłków, snem, toaletą;

- planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu;

 • wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;
 • opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;
 • regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:

- nazwa imprezy;

- organizator (adres, kontakt imienny);

- termin;

- trasa (kiedy wycieczka kilkudniowa z rozbiciem na poszczególne dni);

- odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane;

- wymagania zdrowotne;

- wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru;

- zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy);

 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;
 • jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;
 • określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;
 • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;
 • organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
 • podział zadań dla uczestników;
 • posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL;
 • udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;
 • podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

 

 

 • dokumentowanie wycieczek:

-obowiązkowo- formalna dokumentacja (sprawozdanie, rozliczenie finansowe);

-nieobowiązkowo- nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty obowiązków wydawnictwa wzbogacające pomoce dydaktyczne);

 

 1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
 • sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 • opieka nad powierzonymi mu uczniami;
 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;
 • sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

 

 

III. Uczestnicy wycieczki

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
 • przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem;
 • swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;
 • poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
 • wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
 • w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;
 • bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym;
 • w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;
 • nie zaśmiecać pojazdu;
 • korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;
 • dbać o higienę i schludny wygląd;
 • nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;
 • w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;
 • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
 • pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

 

 

 

IV. Uwagi końcowe

 1. Wycieczki i imprezy typowo rekreacyjne, których długość przekracza 3 dni należy, w miarę możliwości, organizować w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 2. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.
 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Termin ..................................................... ilość dni ............... klasa/grupa ...........................

Liczba uczestników .............................................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko) ..................................................................................................

Liczba opiekunów ................................................................................................................

Środek lokomocji .................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
(podpis)

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego
i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

Adnotacje organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

.....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

…………………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ……………………………….

                                                                                                                                                                  imię i nazwisko ucznia

 

w wycieczce szkolnej, imprezie klasowej, imprezie szkolnej*, która odbędzie się

 

w dniach / dniu ……………………. w …………. …………………….., organizowanej przez

                                                data                                                              miejsce

 

Gimnazjum nr 1 w Sanoku.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy

 

miejscem i rozwiązaniem wycieczki a domem, oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma

 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce

 

 

…………………………….                                                                     ……………………….

             podpis rodzica                                                                                                                                        miejscowość, data

 

 

…………………………….

              podpis rodzica

 

*- niepotrzebne skreślić

 

…………………………………………………………………………………………………………………….....

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW

 

 

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę ……………………………………………………….

 

Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ………………………………………..

 

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego ………………………………………………..

 

Przewidywana trasa wycieczki ……………………………………………………………….

 

Jednocześnie informuje, iż państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek jest dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.g1.esanok.pl

 

 

 

 

 

 

………………………………

data i podpis kierownika wycieczki