Nawigacja

Menu

Regulaminy

Regulamin Oceniania z Zachowania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

2015/2016

 

Regulamin  oceniania zachowania uczniów został opracowany na podstawie:

 

- Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami z 20 lutego 2015)

- Rozporządzenia MEN z  dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

- Statutu Szkoły

 

 1. Ocena z zachowania obejmuje w szczególności:

 

 -  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 -  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 -  dbałość o honor i tradycje szkoły,

 -  dbałość o piękno mowy ojczystej,

 -  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 -  godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 -  okazywanie szacunku innym osobom,

 -  udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 sierpnia

    2010 r. (dotyczy uczniów klas drugich)

 

II.Śródroczną i roczną ocenę z zachowania w klasach I-III gimnazjum ustala się według skali  ocen określonej w statucie szkoły.

 

 1. Ocenę  z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu:

 

 1. Opinii nauczycieli uczących w danej klasie wyrażonej stopniem w formie pisemnej (zał.1) oraz po wysłuchaniu opinii pozostałych nauczycieli.
 2. Opinii zespołu klasowego  (zał. 2).
 3. Bierze pod uwagę samoocenę ucznia wyrażoną stopniem w formie pisemnej  (zał. 2).

                                                                              

 1. Ogólne treści oceny:
  1. Prawa i obowiązki ucznia:

 

Każdy uczeń ma prawo do:

 

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  i poszanowania jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych  i koleżeńskich.
 3. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
 4. Posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i z zachowania.
 5. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Korzystania z pomocy w nauce.
 8. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 9. Nietykalności osobistej.
 10.  Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce.
 11.  Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 12.  Bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole, ochrony przed formami przemocy fizycznej lub  psychicznej.
 13.  Użytkowania wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami.
 14.  Korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i pomocy lekarskiej.
 15.  Korzystania z pomocy stypendialnej udzielanej na podstawie odrębnych przepisów.
 16.  Reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach.
 17.  Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.
 18.  Korzystania ze „szczęśliwego numerka” wg ustalonych zasad.

 

Zasady losowania:

-  numerek losuje się codziennie przed 800,

-  wylosowany numerek uczniowie umieszczają na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego

-  uczeń, którego numerek wylosowano, jest zwolniony z odpowiedzi ustnych  (również pisania

kartkówek), pisze natomiast dyktanda i zaplanowane na ten dzień testy, sprawdziany, klasówki,

-  „szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na tydzień przed klasyfikacją.

 

Każdy uczeń  ma obowiązek:

 

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w życiu gimnazjum, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. (Wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego)
 2. Przestrzegać ustaleń i zaleceń władz szkolnych (dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego).
 3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rówieśników.
 4. Szanować poglądy i przekonania innych.
 5. Dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów.
 6. Dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych w szkole (lekcje, przerwy) i poza nią (podczas wycieczek, wyjść do kina, muzeum, itp.).
 7. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności, odpowiednio reagując w razie potrzeby.
 8. Przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających.
 9. Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
 10. Sumiennie wypełniać powierzone funkcje (klasowe, szkolne, obowiązki dyżurnego – zgodnie z zaleceniami nauczyciela, wychowawcy).
 11. Szanować mienie szkolne, zgłaszać dostrzeżone uszkodzenia sprzętu lub innych pomocy naukowych.
 12. Nie wyrażać na terenie szkoły uczuć w sposób demonstracyjny.
 13. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody materialne.
 14. Przestrzegać ciszy i zachować spokój w czasie trwania lekcji oraz będąc na korytarzu   w czasie przerw, przed i po lekcjach.
 15. Usprawiedliwiać opuszczone godziny lekcyjne w terminie 7 dni od powrotu do szkoły po nieobecności /obowiązek taki spoczywa na rodzicach i opiekunach ucznia/.

 

 

B. Uczeń Gimnazjum nr 1 w Sanoku przestrzega ustaleń dotyczących:

 

 1. Zajęć lekcyjnych:
 1.    nie wagaruje,
 2. punktualnie przychodzi na zajęcia,
 3.    po dzwonku na lekcję czeka na nauczyciela:
 • w sali lekcyjnej, gdy ta jest otwarta (jest przygotowany do zajęć - książki, zeszyty, przybory),
 • na korytarzu, gdy sala jest zamknięta (stoi w zwartym szyku razem z innymi),
 1. systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji,
 2.    wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 3.   nieprzygotowanie, brak zadania zgłasza na początku lekcji,
 4. przestrzega  zakazu spożywania posiłków (jedzenia i picia) w trakcie lekcji oraz żucia gumy,  
 5. przestrzega bezwzględnego zakazu używania e-papierosów w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę, a innych urządzeń (telefonów komórkowych,  walkmanów, osobistych odtwarzaczy, gier elektronicznych) w trakcie zajęć edukacyjnych; szkoła nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież tego typu i innych wartościowych przedmiotów,                              
 6.   bez pozwolenia nauczyciela nie chodzi po klasie,
 7. w czasie lekcji nie wychodzi do toalety (chyba, że wcześniej zostało to ustalone  z rodzicami  lub uzyska pozwolenie nauczyciela),
 8. ma obowiązek wstać, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła,
 9. pozostawia w ładzie i porządku salę lekcyjną po zakończeniu zajęć (odpowiadają za to  wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni),
 10. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
 11. stosunek do przedmiotu na dodatkowych zajęciach obowiązkowych wpływa na ocenę  z zachowania  i nagradzanie uczniów.

 

 1.  Nieobecności:
 1. w czasie zajęć lekcyjnych (czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji  do końca ostatniej lekcji w planie zajęć ucznia, obejmuje również przerwy) nie opuszcza terenu szkoły (ogrodzenie); w razie niepogody nie opuszcza budynku szkoły,
 2. w okresie od 1 XI do  30 IV obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza budynek szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,
 3. ma obowiązek przynieść od rodziców usprawiedliwienie nieobecności w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły w sposób ustalony przez wychowawcę, w przeciwnym wypadku nieobecności  będą nieusprawiedliwione (nie ma usprawiedliwień zaległych),
 4. ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z absencji (nie tylko zapis  w zeszycie),
 5. uczeń może być zwolniony z lekcji tylko przez wychowawcę lub innego nauczyciela na podstawie pisemnej prośby rodziców. W uzasadnionych przypadkach zwalnia się ucznia po uprzedniej konsultacji z rodzicem,
 6. uczeń, który na lekcji wychowania fizycznego nie ćwiczy w danym dniu, ma obowiązek przebywać na zajęciach wraz z grupą, pod opieką nauczyciela,
 7. uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły mogą pozostawać pod opieką rodziców,
 8. uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii oraz zajęciach z wychowania do życia w rodzinie ma obowiązek przebywać w bibliotece (chyba, że zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami – wtedy, na podstawie wcześniejszego oświadczenia rodziców, może iść  do domu).

 

 1. Wyglądu:
 1.    przestrzega zasad higieny osobistej,
 2. posiada obowiązujący strój szkolny:
 •  codzienny strój szkolny, schludny - przez strój codzienny należy rozumieć:

-  dla dziewcząt – ubiór w kolorach stonowanych, spodnie długie (nie sportowe), lub spódnica przed kolana (nie mini), a do niej czarne lub cieliste rajstopy (gdy jest ciepło można nie zakładać rajstop); obuwie sportowe (halówki)

- dla chłopców – ubiór w kolorach stonowanych  spodnie długie (nie sportowe), obuwie sportowe (halówki)

 •  strój galowy - przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt – biała bluzka (gdy jest ciepło może być krótki rękaw), czarna lub granatowa spódnica przed kolana (nie mini) lub spodnie z czarnego materiału; do spódnicy czarne lub cieliste rajstopy; czarne obuwie

- dla chłopców – biała koszula (gdy jest ciepło może być krótki rękaw) spodnie z czarnego materiału („garniturowe”), czarne buty („garniturowe”)

 

strój galowy uczeń ma obowiązek nosić w czasie:

-  uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

-  grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

-  imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada

   Pedagogiczna.

 1. przestrzega zakazu stosowania makijażu,  noszenia  zbyt długich paznokci, malowania ich,
 2. nie  nosi ekstrawaganckiej, niestosownej do szkoły fryzury, nie farbuje włosów, nie nosi w szkole nakrycia głowy,
 3.    dozwolona jest skromna i niedroga biżuteria noszona przez dziewczęta:
 • zabrania się noszenia kolczyków w nosie, brwiach, ustach i innych niestosownych częściach  ciała,
 • dziewczęta mogą nosić skromne kolczyki jedynie w uszach,
 • chłopcom zabrania się noszenia wszelkich kolczyków,
 1. na lekcjach WF ćwiczy w odpowiednim stroju określonym przez nauczyciela  tego przedmiotu,
 2. w szkole nosi obuwie zamienne - konsekwencją jego braku jest ustne udzielnie upomnienia oraz naprawienie szkody (np. sprzątnięcie sali, korytarza szkolnego ewentualnie zakup środków czystość).

 

 

 1. Kryteria ocen z zachowania:

 

1.  Ocena wzorowa

Uczeń:

 • Jest szczególnie zaangażowany w realizację zajęć dydaktycznych.
 • Jest punktualny, obowiązkowy i konsekwentny w działaniu.
 • Dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwianie nieobecności w trybie ustalonym przez  szkołę.
 • Inicjuje, podejmuje, realizuje zadania na rzecz szkoły, środowiska, np.: w ramach działalności

     w RSU

 • W pełni rozwija i wykorzystuje swoje uzdolnienia, dobrowolnie i godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych (osiąga wysokie wyniki) oraz w działalności artystycznej, akademiach.
 • Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego; bardzo chętnie realizuje zaplanowane zadania, wykazuje się duża  samodzielnością i pomysłowością, pełni rolę lidera.
 • Bezinteresownie, z własnej inicjatywy pomaga słabszym.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.

 

2.   Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne. Wszystkie nieobecności ma  usprawiedliwione.
 • Wywiązuje się  z powierzonych obowiązków, ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 • Bierze aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, życiu klasy i szkoły.
 • Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego; chętnie realizuje zaplanowane zadania, wykazuje się dużą samodzielnością i pomysłowością.
 • Współdziała w utrzymaniu czystości w szkole, klasie, otoczeniu. Konsekwentnie przestrzega regulaminu odnośnie wyglądu zewnętrznego.
 • Właściwie reaguje na wszelkie przejawy negatywnych zachowań, np.: przeciwdziała  przejawom przemocy i brutalności.                 
 • Kulturalnie zachowuje się na przerwach i wszelkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Jest kulturalny, uczciwy i prawdomówny w stosunku do kolegów i wszystkich osób dorosłych (nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi, gości i in.).                       

 

 

 

3.Ocena dobra

Uczeń:

 • Ma pozytywny stosunek do nauki i prac społecznych, np. jest przygotowany do lekcji, nosi podręczniki, zeszyty i potrzebne przyrządy, dba o swoją klasę, bierze udział w pracach społecznych, pomaga w organizacji imprez klasowych.
 • Wywiązuje się z  powierzonych mu obowiązków np. dyżurnego, nie przetrzymuje książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej, itp.
 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na lekcje, wszystkie nieobecności ma  usprawiedliwione,  uzupełnia braki wynikające z absencji, nie spóźnia się.
 • Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego; chętnie realizuje zaplanowane zadania, wykazuje własną inicjatywę.
 • Chroni mienie, dając dobry przykład kolegom, szanuje pracę innych.
 • Nie kłamie, jest uczciwy, tolerancyjny w stosunku do rówieśników, taktowny, stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z kolegami i dorosłymi.
 • Kulturalnie zachowuje się na przerwach (np. używa odpowiedniego słownictwa, nie wychodzi poza teren szkoły, nie stwarza zagrożenia dla siebie  i innych), w czasie lekcji i uroczystości szkolnych (odpowiedni strój i zachowanie).
 • Dba odpowiedni wygląd i strój szkolny.

 

4.Ocena poprawna

Uczeń:      

 • Regularnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, sporadycznie spóźnia się bądź opuszcza zajęcia.
 • Wywiązuje się ze swoich obowiązków, jednak nie podejmuje inicjatyw bez wyraźnych poleceń nauczyciela.
 • Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego; realizuje zadania zlecone przez nauczyciela- opiekuna projektu, nie wykazuje własnej inicjatywy.
 • Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, wykonuje polecenia nauczyciela. Jest to osoba rzetelna, lecz bierna.
 • Stara się dbać o czystość osobistą, ład i estetykę sal lekcyjnych, szkoły.
 • Szanuje mienie szkolne i pracę innych.
 • Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 • Nie stosuje żadnych używek i substancji zagrażających jego zdrowiu.
 • Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, rówieśników, pracowników szkoły, gości i innych  osób dorosłych.

 

 1. Ocena nieodpowiednia

Uczeń:

 • Często spóźnia się na zajęcia edukacyjne, ma dużą ilość nieobecności nieusprawiedliwionych, samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne.
 • Jest nieprzygotowany do lekcji, sporadycznie reaguje na uwagi i podejmuje próby poprawy swojego postępowania, często dezorganizuje tok lekcji.
 • Nie angażuje się ( nie wykazał chęci uczestniczenia )w realizację projektu, podjął się wykonania zadań po wielokrotnych prośbach nauczyciela- opiekuna projektu.
 • Nie jest zainteresowany samorozwojem, poszerzaniem wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności.
 • Sporadycznie niszczy majątek szkolny (np. pisanie po ścianach, ławkach, demolowanie wyposażenia szkoły, niszczenie otoczenia szkoły), prowokuje innych  do jego niszczenia.
 • Podejmuje próby palenia papierosów, picia alkoholu.
 • Kłamie, jest nieuczciwy wobec kolegów i nauczycieli.
 • Stosuje przemoc fizyczną. Świadomie dąży do zakłócenia spokoju.
 • Nie dba o czystość osobistą, klasy, szkoły, otoczenia. Zaśmieca szkołę lub miejsca publiczne. Nie zmienia obuwia, jego wygląd jest rażący i prowokujący (makijaż, ubiór, fryzura itp.).
 • Lekceważąco i arogancko odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Używa wulgaryzmów.

 

6.  Ocena naganna

Uczeń:

 • Bardzo często spóźnia się na zajęcia edukacyjne, wagaruje, samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne.
 • Regularnie jest nieprzygotowany do lekcji, w ogóle nie reaguje na uwagi i nie podejmuje prób poprawy swojego postępowania. Uniemożliwia prowadzenie zajęć.
 • Ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.
 • Nie angażuje się w żaden sposób w realizację projektu edukacyjnego, odmawia wykonania jakichkolwiek zadań pomimo próśb nauczyciela opiekuna projektu i  pozostałych uczestników.
 • Z premedytacją niszczy mienie szkoły oraz prowokuje innych do podobnych zachowań.
 • Dopisuje oceny, fałszuje podpisy, usprawiedliwienia, kradnie, wyłudza pieniądze.
 • Naraża uczniów i nauczycieli na utratę zdrowia i życia.
 • Często stosuje przemoc fizyczną, jest agresywny, stosuje szantaż psychologiczny.
 • Ulega nałogom: pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt z narkotykami, wchodzi w konflikt                     z prawem.
 • Notorycznie przeklina i lekceważy formy grzecznościowe.
 • Mimo częstych uwag dotyczących niestosowności stroju lub niedostatecznej dbałości o  higienę, uczeń nadal nie przywiązuje wagi do wyglądu zewnętrznego.

 

UWAGA:

 • Jeśli uczeń ma od 15 do 25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.
 • Jeśli uczeń ma więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.
 • W przypadku notorycznego łamania zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.
 • W przypadku notorycznego łamania zasad dotyczących zmiany obuwia oraz odmowy naprawienia szkody uczniowi obniża się ocenę z zachowania o jeden stopień.
 • Na wniosek nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego ocena zachowania może być podwyższona lub obniżona o jeden stopień.
 • W szczególnych, uzasadnionych przypadkach wychowawca może wystawić ocenę z zachowania wykraczając poza powyższe kryteria, kierując się zdrowym rozsądkiem i normami etycznymi.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub  odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1.    W razie zastrzeżeń rodziców, co do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, stosuje się procedurę określoną w statucie szkoły (§4 ust. 16 pkt 1b):

Rodzice /opiekunowie prawni/ mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć klasyfikacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1.    W przypadku niezgadzania się rodziców z oceną z zachowania wystawioną przez wychowawcę na koniec roku szkolnego obowiązuje następująca procedura określona w statucie szkoły (§4 ust. 15 pkt 9):
  1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeżeli złoży do wychowawcy pisemne podanie (termin określa statut szkoły – w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji o ocenie przewidywanej) wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany oceny. Złożenie wniosku nie powoduje, że ocena ta jest ustalana administracyjnie.
  2. Wychowawca wraz z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie (jeżeli uczniowie klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń) ponownie analizuje przewidywaną roczną ocenę i podejmuje ostateczną decyzję.
  3. Ocena nie może być  podwyższona o więcej niż jeden stopień.