Nawigacja

Menu

Programy

Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1

w Sanoku

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby więc poprzez  wszystko co ma, co posiada, umiał  bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko  z drugimi, ale i dla drugich”.

                                                                                                                    /Jan Paweł II/ 

 

 

Program wychowawczy Gimnazjum nr 1 w Sanoku opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, których podejmuje się szkoła i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, na każdym przedmiocie.

Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczego zostały                   określone w ustawach oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich jak:

1.   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami

      (ostatnia z 23.01.2016 r.)

3.   Karta Nauczyciela.

4.   Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej.

5.   Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów

      z  27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

6.   Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

7.   Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

8.   Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez Ministra

      Edukacji Narodowej - rok szkolny 2016/2017.

9.   Statut szkoły.

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła to placówka, w której:

 • wdrażamy uczniów do samokształcenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy z różnych dziedzin w praktyce,
 • powszechnie stosujemy aktywne metody nauczania,
 • prowadzimy ciekawe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • kształtujemy osobowość ucznia poprzez wychowanie w duchu odpowiedzialności                  i tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych,
 • motywujemy uczniów do atrakcyjnego i efektywnego spędzania czasu wolnego,
 • rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich         dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, współuczestniczą w rozwiązywaniu  problemów i podejmowaniu decyzji,

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

 

Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale nauczycieli wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia – absolwenta gimnazjum, który będzie:

 • dobrze funkcjonował w swoim środowisku przestrzegając m.in. zasad dobrego wychowania,
 • zdobywał motywację do dalszego uczenia się,
 • aktywnie i odpowiedzialnie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, 
 • dociekliwy i krytyczny,
 • umiał  komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie,
 • wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
 • zaradny i odpowiedzialny,
 • obowiązkowy,
 • tolerancyjny.

 

   Nadrzędnym celem wychowawczym w Gimnazjum nr 1 jest wychowanie samodzielnego, odpowiedzialnego członka społeczności, przygotowanego do podjęcia dalszego kształcenia w szkole średniej właściwej dla jego zainteresowań i możliwości, świadomego przynależności państwowej i kulturowej, godnego reprezentanta naszej tradycji, przygotowanego do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie .

Wychowanie dziecka należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi dla nich instytucję o charakterze wspierającym. Szkoła powinna dawać uczniowi możliwość pełnego rozwoju wszystkich sfer: dbać zarówno o jego rozwój intelektualny i duchowy, jak i fizyczny. Szkolny program wychowawczy musi te cele przełożyć na konkretne działania, tak, by odpowiadały potrzebom środowiska.

Najważniejsze cele, do których powinni dążyć nauczyciele, wspierając w tym zakresie  obowiązki rodziców, to:

 • stwarzanie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego,
 • wspomaganie ucznia w rozwijaniu umiejętności adoptowania się do wymagań nowej szkoły tak, aby znalazł w niej swoje miejsce pozwalające mu aktywnie działać                    i realizować się,
 • wskazywanie na mocne strony uczniów,
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć, dzięki którym uczniowie będą mogli aktywizować się, rozwijać, realizować swoje pasje i zainteresowania, a jeśli ich nie mają          pobudzać.
 • pomoc w kompensowaniu słabych stron,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych (w relacji z rówieśnikami i dorosłymi),
 • rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i kształtowania własnych poglądów zgodnych  z uznanymi przez szkołę wartościami,
 • uczenie odpowiedzialności,
 • rozwijanie umiejętności obrony swojego stanowiska (kształtowanie postawy asertywnej),
 • dbanie o przestrzeganie dobrych obyczajów i kultury osobistej,
 • uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata (uzależnienia, destrukcyjne oddziaływania na świadomość, choroby cywilizacyjne), wskazanie sposobów ich unikania i właściwego na nie reagowania,
 • wpajanie nawyków higienicznego trybu życia (właściwe odżywianie, sen, relaks, ruch),
 • zapoznanie z prawami ucznia i dziecka,
 • uczenie zasad demokracji i dbanie o ich przestrzeganie,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych (umiejętność niesienia pomocy, dzielenia się, wzajemne zrozumienie, empatia, tolerancja w zakresach nie naruszających podstawowych i ważnych dla społeczności szkolnej wartości),
 • kształtowanie w uczniach współodpowiedzialności za dobre imię szkoły oraz wizerunku szkoły w społeczności lokalnej,
 • kształtowanie poczucia przynależności do miejscowości, w której się mieszka, Polski               i Europy.

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE

Wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia

 

 

 • diagnozowanie uczniów pod względem uzdolnień,
 • analizowanie wyników nauczania, frekwencji, zaangażowania na poszczególnych zajęciach,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w pracach kół zainteresowań oraz innych formach ciekawych zajęć pozalekcyjnych. konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach, zawodach,
 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy (aktywizujących),
 • wspieranie w zakresie uczestnictwa

w różnych formach kultury popularnej

(świadomy odbiór programów telewizyjnych - rozrywkowych typu reality shows, reklamy, seriali, itp.) i wysokiej

 (koncerty, wystawy plastyczne, spektakle teatralne, opera, muzea, filmy),

 • przekazywanie wiadomości o praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w aspekcie dalszego kształcenia, wyboru zawodu oraz w przyszłym życiu (preorientacja szkolna i zawodowa),
 • współpraca z Mobilnym Centrum            Informacji Zawodowej – diagnoza  wiedzy  uczniów o możliwościach dalszego kształcenia, posiadanych predyspozycji do wykonywania przyszłego zawodu,
 • organizowanie pomocy w nauce  –          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc koleżeńska, dostosowanie wymagań do zdolności i potrzeb edukacyjnych uczniów).

nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog szkolny,

rodzice

 

Wspieranie rozwoju moralnego,

emocjonalnego

i duchowego ucznia

 

 • rozpoznawanie problemów wychowawczych i podejmowanie systematycznych i skutecznych działań w tym zakresie,
 • zachęcanie do głębszego poznania siebie, pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym, duchowym, odkrywanie osobistych możliwości                i braków,
 • kształtowanie i umacnianie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie,
 • przybliżanie postaw i zachowań współczesnych autorytetów moralnych oraz powoływanie się na historyczne,                  literackie i filmowe postacie mogące być przykładem do naśladowania (naukowcy, pisarze, politycy, przywódcy religijni), wskazywanie lokalnych autorytetów,
 • przybliżanie pojęć dobra i zła, ukazywanie tych wartości w życiu, obserwacja

i ocena zachowań ludzkich,

 • wpajanie zasady, że człowiek jest więcej wart z racji tego jaki jest, niż ze względu na to co posiada,
 •  opieranie się w pracy z uczniem na jego „mocnych stronach”, stosowanie pochwał, wzmacnianie pozytywne,
 • prowadzenie zajęć doskonalących zasady dobrego zachowania; uczenie sztuki savoir vivre'u; własny przykład nauczyciela,
 • organizacja imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych dotyczących różnorodnych świąt, tradycji i obyczajów (w tym regionalnych) m.in. Andrzejki, Mikołajki, Wigilijne spotkania klasowe, Walentynki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet,
 • uczenie metod radzenia sobie ze złością, gniewem, by uczucia te nie przeradzały się w formę agresji (słownej, fizycznej).

 

nauczyciele

wychowawcy

katecheci

rodzice

 

Wspieranie rozwoju społecznego ucznia

 

 • kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności zgodnego współżycia w zespole poprzez prowadzenie zajęć doskonalących umiejętności interpersonalne,
 • uczenie sztuki dyskusji, umiejętności prezentacji własnych poglądów i rozumienia poglądów innych osób, przygotowanie do publicznych wystąpień,
 •  wpajanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, ich poglądów oraz wartości ogólnoludzkich (Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka),
 • prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji międzyludzkiej (uczenie słuchania innych osób i umiejętności wypowiadania się na forum grupy, przekłamanie

w przekazywaniu informacji),

 • przekazanie uczniom informacji, na temat rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych

i komunikacyjnych - bezpieczeństwo

w sieci oraz cyberprzemoc (cyberbullying) wśród nastolatków (m.in. portale społecznościowe, blogi, czaty, komunikatory, smsy),

 • wyrabianie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych (np. realizacja programów profilaktycznych, zajęcia z zakresu promocji zdrowia

 i zdrowego stylu życia),

 • stwarzanie przez wychowawców możliwości pełnienia przez uczniów określonych funkcji na rzecz klasy, szkoły,
 • włączanie uczniów do współpracy -  samodzielne podejmowanie przez uczniów pewnych zadań (organizacja wycieczek, dyskotek, konkursów),

samodzielna realizacja i ponoszenie konsekwencji,

 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej uczniów poprzez udział

w akcjach organizowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje,

 • uczestnictwo w projektach edukacyjno - wychowawczych proponowanych przez organizacje oświatowe np. CEO,
 • organizowanie zajęć i spotkań w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego (m.in. zapoznanie z ofertą zawodów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogizacja rodziców, współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej).
 • realizacja projektu „Przemocy mówimy NIE!” - prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

 

nauczyciele

wychowawcy

rodzice

biblioteka szkolna

psycholog

 

Kształtowanie           postaw

patriotycznych

 • realizowanie treści patriotycznych na wszystkich przedmiotach, a w szczególności na takich jak: język polski, wos, historia, geografia, sztuka,
 • organizacja uroczystości szkolnych, spotkań, akademii, pogadanek, wystaw dotyczących ważnych rocznic i świąt narodowych,
 •  zachęcanie  uczniów do uczestnictwa          w uroczystościach, obchodach rocznic           o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie miasta i gminy Sanok,
 • dbanie o właściwe zachowanie uczniów w czasie uroczystości i świąt państwowych,
 •  pogłębianie szacunku dla symboli                 i bohaterów narodowych,
 • wprowadzenie do programu wychowawczego i edukacyjnego treści umożliwiających poznanie historii regionu i jego kultury (sylwetki lokalnych twórców

i bohaterów, tradycje, obrzędy),

 • pogłębianie wiedzy o patronie szkoły Grzegorzu z Sanoka,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczo- turystycznych, rajdów,
 • tworzenie „Biblioteczki regionalnej” (książki, biuletyny, informatory, mapy, atlasy itp.),
 • czuwanie nad poprawnością i czystością języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek itp.

 

nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy,

biblioteka szkolna

 

Kształtowanie            postaw proekologicznych

 • wyrabianie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne środowisko poprzez zajęcia dotyczące jego ochrony (recycling, segregacja śmieci, skarżenia),
 • uczestnictwo w imprezach i akcjach związanych z ochroną Ziemi np.: „Dzień Ziemi”,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • przeprowadzanie lekcji o tematyce ekologicznej
 • budzenie szacunku dla przyrody                      i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 

wychowawcy

nauczyciele

Kształtowanie postaw obywatelskich

- wychowanie do demokracji

 • przeprowadzanie demokratycznych wyborów do RSU, RSK,
 • zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka – ucznia (Konwencja Praw Dziecka, statut szkoły, regulamin oceniania zachowania).

 

wychowawcy

nauczyciele wos

opiekun samorządu uczniowskiego

 

Rozwijanie świadomości europejskiej

 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i projektach tematycznie związanych z Unią Europejską,
 • organizowanie konkursów i projektów dotyczących Europy i Unii Europejskiej,
 • popularyzacja wśród uczniów postawy

     solidarności z innymi narodami,

 • motywowanie do nauki języków obcych oraz udziału w różnorodnych konkursach, przedsięwzięciach językowych.
 •  

nauczyciele

wos i geografii

j. obcych

Włączenie instytucji pozaszkolnych                   w proces

wychowawczy

 • kontynuowanie kontaktów z instytucjami działającymi w środowisku,
 • zapoznanie z ofertami instytucji            kulturalno-oświatowych działających         

     w środowisku,

 • korzystanie z ofert programowych poszczególnych placówek,
 • organizowanie zajęć z wykorzystaniem oferty placówek pozaszkolnych oraz zachęcanie uczniów do uczestnictwa            w zajęciach.

 

nauczyciele

wychowawcy

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • udział młodzieży w akcjach dobroczynnych organizowanych przez społeczność lokalną,
 • prezentacja dorobku szkoły w lokalnych mediach,
 • organizowanie imprez środowiskowych,
 • aktualizacja strony internetowej.

 

dyrekcja,

nauczyciele

Współpraca

z rodzicami

 

 

 • współudział  rodziców w tworzeniu  dokumentów szkolnych,
 • wraz z Radą Rodziców podejmowanie decyzji dotyczących praw i obowiązków uczniów i szkoły,
 • pozyskiwanie rodziców jako sojuszników działań wychowawczych i profilaktycznych; tworzenie kontraktów wychowawca – rodzic – uczeń w przypadku problemów wychowawczych,
 • systematyczne informowanie rodziców          o postępach dydaktycznych i wychowawczych młodzieży,
 • monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci,
 • angażowanie rodziców w organizowanie imprez i uroczystości klasowych, szkolnych,
 • pedagogizacja rodziców,
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog szkolny,

psycholog,

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

Ewaluacja programu wychowawczego:

 

Wszystkie działania wychowawcze są systematycznie monitorowane i oceniane. Dokonują tego nauczyciele, po zapoznaniu się z wnioskami i sugestiami uczniów, rodziców. Wspólne spotkania robocze nauczycieli, wymiana poglądów i uwag w trakcie codziennej pracy to najważniejsze źródła informacji o tym, co nam się udaje, co przynosi zadowalające efekty, a nad czym nadal trzeba się zastanawiać i poszukiwać skuteczniejszych rozwiązań.

 

 

Opracowała:

Edyta Białowąs