Nawigacja

Menu

konkurs na najlepszego anglistę

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO ANGLISTĘ  W POWIECIE SANOCKIM

POD PATRONATEM BURMISTRZA SANOKA

 

1.CELE KONKURSU:

-rozwijanie zainteresowań związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień

-zachęcanie i wdrażanie uczniów do samokształcenia

-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

-wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych

-promocja szkoły w środowisku

-inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7-8 SP oraz 3 gimnazjów w powiecie sanockim, w szczególności do uczniów wykazujących się dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, zainteresowanych zdobywaniem i poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego.

2.Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Sanoka

3.Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez nauczyciela języka angielskiego w  SP 1 w Sanoku, panią Anitę Rzemińską.

4.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest sprawowany przez Dyrektora SP Nr 1 w Sanoku, panią Lidię Mackiewicz-Adamską, przez Organizatora oraz innych nauczycieli.

§2.

1.Konkurs jest organizowany w formie jednostopniowego testu leksykalno-gramatycznego w trzech kategoriach:

-Najlepszy anglista wśród uczniów klas siódmych SP w powiecie sanockim

-Najlepszy anglista wśród uczniów klas ósmych SP w powiecie sanockim

-Najlepszy anglista wśród uczniów klas trzecich gimnazjum w powiecie sanockim

2.Konkurs odbędzie się 07 marca 2019r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku.

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.

§3.

1.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2.Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników i promocją konkursu w lokalnych mediach.

3.Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów poszczególnych szkół.

4.W czasie trwania konkursu Organizator oraz inni nauczyciele sprawujący nadzór nad przebiegiem konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

5.Każdy uczeń pracuje samodzielnie przy oddzielnym stoliku.

3.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

§4.

1.Konkurs odbędzie się w terminie i miejscu podanym w §2., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu w szczególnych przypadkach od niego niezależnych. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o nowym terminie konkursu.

2.Za organizację i przebieg konkursu odpowiada Organizator.

3.Organizator powiadamia szkoły  w powiecie sanockim o terminie i zakresie wymagań konkursowych na miesiąc przed konkursem, tj. najpózniej do 07 lutego 2019 roku, drogą elektroniczną lub pocztową. Jednocześnie, w tym samym terminie Organizator przesyła Regulamin konkursu.

4.Uczestnicy potwierdzają chęć udziału w konkursie w terminie do 27 lutego 2019 roku. Każda szkoła może zgłosić do 10 uczniów.

5.W dniu konkursu uczniowie zgłoszą się do budynku byłegoGimnazjum Nr 1 w Sanoku najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu, tj. przed godziną 9.30 Jest to czas przewidziany na czynności organizacyjne. Konkurs przewidziany jest na jedną godzinę lekcyjną, od 09.45 do 10.30.

6.Za sprawdzenie i ocenę punktową prac uczestników odpowiedzialny jest Organizator.

7.Wyniki konkursu ogłaszane są w terminie 7 dni, tj. do 14 marca 2019 roku.

8.Tytuł laureata konkursu uzyskują uczniowie z najwyższą punktacją w poszczególnych kategoriach określonych w §2.

9.Tytuł finalisty konkursu otrzymują uczniowie z drugim najlepszym wynikiem w poszczególnych kategoriach określonych w §2.

10.Laureaci i finaliści otrzymują nagrody zapewnione przez Organizatora. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Urzędzie Miasta w terminie ustalonym przez Patrona konkursu.

§5.

1.Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczestnikom, ich rodzicom/prawnym opiekunom na indywidualny wniosek w terminie do 3 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

2.Prace konkursowe udostępniane są do wglądu w SP Nr 1 w Sanoku.

3.Uczestnik konkursu lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do 2 dni po jego ogłoszeniu, ze wskazaniem zadania, którego odwołanie dotyczy oraz zasadności odwołania. Tylko takie odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu.

§6.

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem decyzję rozstrzygającą zastrzega sobie Organizator.

§7.

4.ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS

Zakres wiedzy i umiejętności, który jest wymagany na konkurs jest zawarty w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego w gimnazjum oraz wymagań do sprawdzianu ósmoklasisty.

1.W kategorii najlepszy anglista wśród uczniów klas siódmych SP w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2. W kategorii najlepszy anglista wśród uczniów klas ósmych SP w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. W kategorii najlepszy anglista wśród uczniów klas trzecich gimnazjum w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.