Nawigacja

Menu

konkurs na najlepszego anglistę

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO ANGLISTĘ WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW W POWIECIE SANOCKIM

POD PATRONATEM BURMISTRZA SANOKA

 

1.CELE KONKURSU:

-rozwijanie zainteresowań związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień

-zachęcanie i wdrażanie uczniów do samokształcenia

-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

-wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych

-promocja szkoły w środowisku

-inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas II-III gimnazjów w powiecie sanockim, w szczególności do uczniów wykazujących się dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, zainteresowanych zdobywaniem i poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego.

2.Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Sanoka

3.Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez nauczyciela języka angielskiego dawnego Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, obecnie SP 1 w Sanoku, panią Anitę Rzemińską.

4.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest sprawowany przez Dyrektora byłego Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, pana Pawła Stefańskiego obecnie vice-dyrektora SP1 w Sanoku, przez Organizatora oraz innych nauczycieli.

§2.

1.Konkurs jest organizowany w formie jednostopniowego testu leksykalno-gramatycznego w dwóch kategoriach:

-Najlepszy anglista wśród gimnazjalistów klas drugich w powiecie sanockim

-Najlepszy anglista wśród gimnazjalistów klas trzecich w powiecie sanockim

W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczniów przewiduje się dwa etapy konkursu.

W takiej sytuacji I etap odbędzie się przed terminem wskazanym w regulaminie i będzie miał formę testu przeprowadzanego drogą elektroniczną.

2.Konkurs odbędzie się 20 marca 2018r. w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 w Sanoku.

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.

§3.

1.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2.Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników i promocją konkursu w lokalnych mediach.

3.Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów poszczególnych szkół.

4.W czasie trwania konkursu Organizator oraz inni nauczyciele sprawujący nadzór nad przebiegiem konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

5.Każdy uczeń pracuje samodzielnie przy oddzielnym stoliku.

3.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

§4.

1.Konkurs odbędzie się w terminie i miejscu podanym w §2., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu w szczególnych przypadkach od niego niezależnych. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o nowym terminie konkursu.

2.Za organizację i przebieg konkursu odpowiada Organizator.

3.Organizator powiadamia szkoły gimnazjalne w powiecie sanockim o terminie i zakresie wymagań konkursowych na miesiąc przed konkursem, tj. najpózniej do 20 lutego 2018 roku, drogą elektroniczną lub pocztową. Jednocześnie, w tym samym terminie Organizator przesyła Regulamin konkursu.

4.Uczestnicy potwierdzają chęć udziału w konkursie w terminie do 12 marca 2017 roku. Każda szkoła może zgłosić do 10 uczniów.

5.W dniu konkursu uczniowie zgłoszą się do budynku byłegoGimnazjum Nr 1 w Sanoku najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu, tj. przed godziną 9. Jest to czas przewidziany na czynności organizacyjne. Konkurs przewidziany jest na jedną godzinę zegarową, od 09.00 do 10.00.

6.Za sprawdzenie i ocenę punktową prac uczestników odpowiedzialny jest Organizator.

7.Wyniki konkursu ogłaszane są w terminie 7 dni, tj. do 27 marca 2018 roku.

8.Tytuł laureata konkursu uzyskują uczniowie z najwyższą punktacją w poszczególnych kategoriach określonych w §2.

9.Tytuł finalisty konkursu otrzymują uczniowie z drugim najlepszym wynikiem w poszczególnych kategoriach określonych w §2.

10.Laureaci i finaliści otrzymują nagrody zapewnione przez Organizatora. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Urzędzie Miasta w terminie ustalonym przez Patrona konkursu.

§5.

1.Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczestnikom, ich rodzicom/prawnym opiekunom na indywidualny wniosek w terminie do 3 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

2.Prace konkursowe udostępniane są do wglądu w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 w Sanoku.

3.Uczestnik konkursu lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do 2 dni po jego ogłoszeniu, ze wskazaniem zadania, którego odwołanie dotyczy oraz zasadności odwołania. Tylko takie odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu.

§6.

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem decyzję rozstrzygającą zastrzega sobie Organizator.

§7.

4.ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS

Zakres wiedzy i umiejętności, który jest wymagany na konkurs jest zawarty w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego w gimnazjum.

1.W kategorii najlepszy anglista wśród gimnazjalistów klas pierwszych w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2. W kategorii najlepszy anglista wśród gimnazjalistów klas drugich w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. W kategorii najlepszy anglista wśród gimnazjalistów klas trzecich w powiecie sanockim test leksykalno-gramatyczny będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.