Nawigacja

Menu

Regulamin

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu

przy

Gimnazjum Nr 1 w Sanoku

 

Wolontariat

to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariat daje możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.

 

Wolontariusz

osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolne Koło Wolontariatu

jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem opiekuna.

 

Zadania koła wynikają z uniwersalnej pomocy innym, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka będącego w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Koło w swojej działalności kładzie nacisk na współtworzenie na terenie szkoły odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Cele wolontariatu szkolnego:

  • kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
  • promowanie i wspieranie działań na rzecz potrzebujących,
  • tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży, budowa i wzmacnianie wzięzi szkolnych i międzyklasowych
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku i organizowanie pomocy
  • stała współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi akcje charytatywne
  • działanie na rzecz środowiska lokalnego
  • popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej i promowanie działalności społecznej

 

Członkowie koła włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-pomocową, a także w opiekuńczo-wychowawczą.